Συστάσεις για T2T αντιμετώπιση σε ΡΠ/ΓΚΑ (EULAR)

2023-02-28

Τα τελευταία χρόνια, η τάση στην θεραπευτική γενικά, και στην ρευματολογία πιο ειδικά, είναι να αντιμετωπίζεται ένα νόσημα, όχι απλά, αλλά να τίθενται και να πληρούνται συγκεκριμένοι θεραπευτικοί στόχοι (πχ επίπεδα LDL, ή Hba1c ή ύφεση) 

Στο πλαίσιο αυτό, η EULAR δημοσίευσε στις 24/2/23 οδηγίες για την Treat-to-target (Τ2Τ) αντιμετώπιση της Ρευματικής Πολυμυαλγίας (ΡΠ) και Γιγαντοκυτταρικής Αρτηρίτιδας (GCA). Μεταξύ των πιο σημαντικών :

  • Τα 2 νοσήματα είναι αλληλένδετα
  • Η GCA χρήζει επείγουσας θεραπείας λόγω οφθαλμικών ή άλλων ισχαιμικών επιπλοκών (πχ ΑΕΕ), κυρίως όταν υπάρχουν κρανιακές εκδηλώσεις (κεφαλαλγία) 
  • Ενημέρωση ασθενών για το νόσημα, τη θεραπεία και πιθανές επιπλοκές
  • Στόχος είναι η ύφεση, σε κλινικό και εργαστηριακό τομέα (ΤΚΕ, CRP), και η αποφυγή ισχαιμικών ή αγγειακών (ανευρύσματα αορτής, μικρο-αγγειακές αλλοιώσεις από την κορτιζόνη) βλαβών
  • Στην θεραπεία λαμβάνονται υπόψη οι συνοσηρότητες αλλά και η ενεργότητα - έκταση του νοσήματος (παρουσία ισχαιμικών συμπτωμάτων) 
  • Στρατηγικές ταχείας διακοπής της αγωγής έχουν αποτύχει λόγω υποτροπής
  • Διακοπή αγωγής τελικά στην ΡΠ θα επιτευχθεί σε ποσοστό 30-60%

Dejaco C, Kerschbaumer A, Aletaha D, et alTreat-to-target recommendations in giant cell arteritis and polymyalgia rheumaticaAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 24 February 2023. doi: 10.1136/ard-2022-223429


Βιολογικοί στην Ρευματική Πολυμυαλγία ?