Μια νέα θερ. επιλογή στη νεφρίτιδα του ΣΕΛ

2021-06-08

Όπως πρόσφατα (7/5/21) δημοσιεύθηκε στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό ΤΗΕ LANCET, η χορήγηση Voclosporin (ένας ΝΕΟΣ αναστολέας καλσινευρίνης [ουσία παρόμοια της κυκλοσπορίνης], με FDA έγκριση για τη νεφρίτιδα του ΣΕΛ από τον 1/21) σχετίζεται με σημαντική βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας στους ασθενείς με νεφρίτιδα λύκου, με: 

  • πλήρη μάλιστα νεφρική απόκριση στο 41% των ασθενών
  • η ίδια απόκριση χωρίς το φάρμακο αυτό ήταν στο μισό (23%) 

Στη μελέτη το φάρμακο συγχορηγήθηκε με μικρές δόσεις γλυκοκορτικοειδών σε συνδυασμό με μικρές δόσεις  mycophenolate mofetil (1 g x2)

Rovin BH, Teng YKO, Ginzler EM, Arriens C, Caster DJ, Romero-Diaz J, Gibson K, Kaplan J, Lisk L, Navarra S, Parikh SV, Randhawa S, Solomons N, Huizinga RB. Efficacy and safety of voclosporin versus placebo for lupus nephritis (AURORA 1): a double-blind, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2021 May 29;397(10289):2070-2080. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00578-X. Epub 2021 May 7. Erratum in: Lancet. 2021 May 29;397(10289):2048. PMID: 33971155.


Τι είναι ο Λύκος (ΣΕΛ) ?