Βιολογικός σε ασθενείς με ΡΑ & πνευμ. προσβολή

2021-04-21

Μετά από ανασκόπηση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας φάνηκε ότι σε ασθενείς με ΡΑ & πνευμονική προσβολή (ILD: interstitial lung disease) η χορήγηση abatacept σχετίζεται με σημαντικά μικρότερη επιδείνωση της ILD σε σχέση με χορήγηση TNFi (πιθανότητα επιδείνωσης 90% μικρότερη με ABA Vs TNFi) 


Η αγωγή με abatacept σχετίστηκε επίσης με βελτίωση ή τουλάχιστον σταθεροποίηση της ILD ή του FCV /DLco στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών 

Να τονισθεί οτι ILD σημαντικού βαθμού αναπτύσσεται στο 10% των ασθενών με ΡΑ

 

Esther F. Vicente-Rabaneda, Belén Atienza-Mateo, Ricardo Blanco, Lorenzo Cavagna, Julio Ancochea, Santos Castañeda, Miguel Á. González-Gay, Efficacy and safety of abatacept in interstitial lung disease of rheumatoid arthritis: A systematic literature review, Autoimmunity Reviews, 2021, 102830, ISSN 1568-9972, https://doi.org/10.1016/j.autrev.2021